งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพาณิภัค    ทัพไทย
2. นางสาวภัทรสุดา    มหาราต
3. นายทยากร    ทินบุตร
4. นางสาวธนพร    ป้องกัน
5. นางสาวสุวิชา    ยาทองไชย
1. นางพรทิพย์    พงษ์พันนา
2. นางอัจฉรา    จามน้อยพรหม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปพิชญา    นารินรักษ์
2. นางสาวรสสุคลธุ์    ศูนย์จันทร์
3. นางสาวณัฐชานันท์    ชุติสรณ์กฤติธี
4. นางสาวชนิกานต์    ไผ่โสภา
5. นางสาวศิริวิภา    เนาว์ศรีสอน
1. นายกฤษฎากร    เกริกกานต์กุล
2. นายชัชพงศ์    ไพยเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................