งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษฎา    นนธิราช
2. เด็กชายธนากร    อุ่นใจ
3. เด็กหญิงจรัสรวี    ยั่งยืน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำสว่าง
5. เด็กหญิงสุชาดา    กะกุลพิมพ์
1. นางสาวธัญชญา    กระจายกลาง
2. นายพงษ์ศักดิ์    บัวระภา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายมงคล    ศรีหล้า
2. เด็กหญิงธนดา    ถาทุมมา
3. เด็กชายศุภวัฒน์    ดีทองอ่อน
4. เด็กหญิงชนากานต์    บุญกอง
5. เด็กหญิงวิรดา    เฟื่องทวีโชค
1. นายกฤษฎากร    เกริกกานต์กุล
2. นางสาวปัทมาภรณ์    สมบัติดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................