งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 692
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพัชรพล    เสาว์มนตรี
2. นายบัณฑิต    เที่ยงจันทึก
3. นายพัทธพล    รอตอุดม์
4. นายศิรศักดิ์    บัวระบัติ
5. นายดนตรี    ม่อมพะเนาว์
6. นายนวพล    นนท์ไพยวัลย์
7. นายจุลวัฒน์    วันทอง
8. นายวาสุกรี    ทุมมาเกิด
9. นางสาวรัตนภา    ชาแสน
10. นายธงชัย    อุ่มจันทร์สา
11. นางสาวนภาพร    คำสงค์
12. นายศุภนัฐ    แซ่ลิ้ม
1. นายบดินทร์    นารถโคษา
2. นางพรพิรุณ    งอยจันทร์ศรี
3. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพันธการ    โคตรอ่อนแสง
2. เด็กหญิงปิยะนุช    คำศรี
3. เด็กชายวีระศักดิ์    บุญแสน
4. เด็กหญิงสิริยากร    โคตรผาย
5. เด็กหญิงรัตนา    มโนรัตน์
6. เด็กชายณัฐนนท์    แก้วมุงคุณ
7. เด็กชายเอกภาพ    ศรีสมัย
8. เด็กชายนัฐวุฒิ    อามาตรทอง
9. เด็กหญิงสุพัตรา    มาลัย
10. เด็กชายนัฐกรณ์    ตะนัน
11. เด็กหญิงญาดา    สุวรรณา
12. เด็กชายจิตติ    สิทธิ
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
2. นางยุพาพร    บุญใบ
3. นายวิทยา    บุตรดาวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................