งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกิตติยา    เปลี่ยนเอก
1. นางนิภาพร    วังคีรี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววัลวิภา    วงศ์เครือศร
1. นางผ่องใสย์    บังบัวบาน
4
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวรปรัชญ์    คำชัยโย
1. นางศรีสุฎา    ชิณโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจินตนา    วรสาร
1. นายชาญวิทย์    อาจวิชัย
7
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเก็จมณี    ปัตพา
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
5
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโชคทวี    ทองสาม
1. นายพรสวรรค์    ชาพา
9
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐวุติ    ยตะโคตร
1. นางสาวศศิร์อร    ทิพย์พีรชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเอกเทศ    มุลน้อยสุ
1. นางวงเดือน    วงษ์รัตนะ
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกมลวรรณ    แสนดวง
1. นางสาวณัฐฌา    ไกยะฝ่าย
9
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนฤมล    ขุนแก้ว
1. นางนิตยา    ยี่สารพัฒน์
8
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนุจชรี    คำพลอย
1. นายวิศรุติ    ไชยพันธ์
12 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนิตติญา    พลไชย
1. นายครรชิต    พลไชย
11
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทิพาวดี    รมจันทร์อินทร์
1. นางสาวสุกานดา    คำเมือง
13
14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมัลลิกา    ผานคำ
1. นายเมือง    บุระวงศ์
6
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัชนีกร    เคะนะอ่อน
1. นางสาวทัศณีย์    ตองตาสี
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................