งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนดล    ศรีปัญญา
1. นางอาทิตยา    อภิวาทนสิริ
5
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอนัญญา    ไกยะฝ่าย
1. นางผ่องใสย์    บังบัวบาน
12
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ศักดิ์ดา
1. นายมณี    ทะนุการ
4
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    จูเจ็ก
1. นายชาญวิทย์    อาจวิชัย
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์    อุปพงษ์
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
11
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกัญญาณี    อุปพงษ์
1. นายศักดิ์ชัย    พาลี
6
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศรินทร์ญา    จูมสีสิงห์
1. นายสุทธิชัย    วิดีสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวรพันธ์ุ    คำทะเนตร
1. นางสรวงสุดา    แก้วมะ
10
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ชัยสุข
1. นางลัดดาวรรณ    ก้อนวิมล
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    กุมภาพันธ์
1. นางสาวบุญยงค์    ตาลวิลาส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเพ็ญยุพา    ระเวกโฉม
1. นางสาวจีราพัชร    เชียงขวาง
7
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสนภูวา
1. นายดรัณภพ    เย็นวัฒนา
8
13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวรินดา    อินทสิทธฺ์
1. นางสาวทัศณีย์    ตองตาสี
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................