งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนดล    ศรีปัญญา
1. นางอาทิตยา    อภิวาทนสิริ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอนัญญา    ไกยะฝ่าย
1. นางผ่องใสย์    บังบัวบาน
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ศักดิ์ดา
1. นายมณี    ทะนุการ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    จูเจ็ก
1. นายชาญวิทย์    อาจวิชัย
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์    อุปพงษ์
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกัญญาณี    อุปพงษ์
1. นายศักดิ์ชัย    พาลี
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศรินทร์ญา    จูมสีสิงห์
1. นายสุทธิชัย    วิดีสา
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวรพันธ์ุ    คำทะเนตร
1. นางสรวงสุดา    แก้วมะ
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ชัยสุข
1. นางลัดดาวรรณ    ก้อนวิมล
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    กุมภาพันธ์
1. นางสาวบุญยงค์    ตาลวิลาส
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเพ็ญยุพา    ระเวกโฉม
1. นางสาวจีราพัชร    เชียงขวาง
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสนภูวา
1. นายดรัณภพ    เย็นวัฒนา
13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวรินดา    อินทสิทธฺ์
1. นางสาวทัศณีย์    ตองตาสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................