งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธงไท    เพ็ชราชัย
1. นางสุธินี    บุพศิริ
5
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพนัชกร    ฟองวิชัย
1. นางสาวธัญญารัตน์    จูมแพง
6
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิไลลักษณ์    สมศรี
1. นางศรีสุฎา    ชิณโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐพล    ผิวงาม
1. นางสาวนิตยา    สีแสง
7
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา    มหาชัย
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
11
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรทิตา    ชานุชิต
1. นางสาวศศิร์อร    ทิพย์พีรชัย
9
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววารุณี    จันสุรินทร์
1. นางเยาวเรศ    ใจอ่อน
8
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายไลคิม    เช
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ    วรรณคีรี
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกัลยา    ฤทธิ์แผ้ว
1. นายวิศรุติ    ไชยพันธ์
12
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายประวิทย์    ศรีปัดถา
1. นายอดิศร    ยะไชยศรี
4
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชัชฎาภรณ์    หาไชย
1. นางศิริพร    พรหมประศรี
10
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกวีวัธน์    มิทำมา
1. นางประกายทิพย์    อุปพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................