งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธงไท    เพ็ชราชัย
1. นางสุธินี    บุพศิริ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพนัชกร    ฟองวิชัย
1. นางสาวธัญญารัตน์    จูมแพง
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิไลลักษณ์    สมศรี
1. นางศรีสุฎา    ชิณโน
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐพล    ผิวงาม
1. นางสาวนิตยา    สีแสง
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา    มหาชัย
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรทิตา    ชานุชิต
1. นางสาวศศิร์อร    ทิพย์พีรชัย
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววารุณี    จันสุรินทร์
1. นางเยาวเรศ    ใจอ่อน
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายไลคิม    เช
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ    วรรณคีรี
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกัลยา    ฤทธิ์แผ้ว
1. นายวิศรุติ    ไชยพันธ์
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายประวิทย์    ศรีปัดถา
1. นายอดิศร    ยะไชยศรี
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชัชฎาภรณ์    หาไชย
1. นางศิริพร    พรหมประศรี
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกวีวัธน์    มิทำมา
1. นางประกายทิพย์    อุปพงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................