งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายจักรภัทร    วงศ์มีแก้ว
2. เด็กชายภควัฒน์    อ่อนทา
1. นายธราดล    ภูมิวงษ์
2. นางสุธินี    บุพศิริ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชยธร    พยอมใหม่
2. เด็กหญิงพิยดา    คำวงษ์สา
1. นางสาวธัญญารัตน์    จูมแพง
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณรงค์ยศ    เพราะนาไร่
2. เด็กชายธีรพล    เชื้อคำเพ็ง
1. นางภัทรวดี    ตรีโอษฐ์
2. นายมณี    ทะนุการ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ยอแสง
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ปาตู
1. นางสาวนิตยา    สีแสง
2. นางสาวลลิดาวรรณ    แสงโคตร
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายดรัสพงศ์    ทามณี
2. เด็กชายศักดิ์ชลสิทธิ์    มั่นสกุล
1. นางมัณฑณา    อินธิแสง
2. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพัชราภา    ชนะพจน์
2. เด็กหญิงทิติภา    วังสันต์
1. นางพิราวรรณ    แก้วมะ
2. นางสาวเครือฟ้า    รันชิตโคตร
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร    ไขสาร
2. เด็กชายอธิป    แผงนาวิน
1. นางสาววิภาภรณ์    ณีรัตน์ชัย
2. นายสุทธิชัย    วิดีสา
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอาลดา    แบกไธสง
2. เด็กหญิงวณิชยา    แสนอุบล
1. นางสาวกรรณิการ์    อุปพงษ์
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปรียาวี    เชื้อพันธุ์
2. เด็กหญิงพนิตพิชา    ขวาธิจักร
1. นางพิสมัย    แว่นพิมาย
2. นางอรุณี    วงศ์เตชะ
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธรณินทร์    ศรีพลพา
2. เด็กหญิงอารยา    มานะโพน
1. นางสาวบุญยงค์    ตาลวิลาส
2. นางปนัดดา    ภัทรวงศ์วิสูตร
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิภาวี    ค้าเลิศ
2. เด็กหญิงสโรชา    พลาดสุ
1. นางสาวดารณี    ชมโสม
2. นางสาวน้ำฝน    หตะเสน
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนริษา    แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงอิษยา    อุสาพรม
1. นางสาวภัชรินทร์    ราชัย
2. นายศักดิ์ดา    ราชัย
13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเนตรชนก    ฮังชัย
2. เด็กหญิงจารุกร    ฝอยลามโลก
1. นางประกายทิพย์    อุปพงษ์
2. นางสุภารัตน์    ขอกรดสำโรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................