งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปพิชญา    เจียมไพเราะ
1. นางทัศนีย์วรรณ    สามารถ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิษฐา    วชิรวัฒก์
1. นายสรนรินทร์    สิมสิน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศศิธร    ตะโคตร
1. นางกนิษฐา    จิตรปรีดา
6
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัชดาภรณ์    พันธุออน
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
10
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนูศร    ฮาดทักษ์วงศ์
1. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
8
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุปราณี    เหลาแหลม
1. นายอนุชา    เบ้าคำ
9
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกมลรัตน์    ใยวังหน้า
1. นางสมศิริ    วงษ์สุวรรณ
4
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกฤษดา    เชื้้อคมตา
1. นางสาวอมร    นักธรรม
5
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายภัทรพงษ์    ซึมเมฆ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัชชา    ชาแสน
1. นางสาวบุษบา    ลือวันคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศรสวรรค์    ช่วยคงทอง
1. นายรุ่งชัย    ศิริบำรุง
11
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเหมยฟ้า    พรหมสุพันธ์
1. นางระรื่น    งอยจันทร์ศรี
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................