งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปพิชญา    เจียมไพเราะ
1. นางทัศนีย์วรรณ    สามารถ
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิษฐา    วชิรวัฒก์
1. นายสรนรินทร์    สิมสิน
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศศิธร    ตะโคตร
1. นางกนิษฐา    จิตรปรีดา
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัชดาภรณ์    พันธุออน
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนูศร    ฮาดทักษ์วงศ์
1. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุปราณี    เหลาแหลม
1. นายอนุชา    เบ้าคำ
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกมลรัตน์    ใยวังหน้า
1. นางสมศิริ    วงษ์สุวรรณ
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกฤษดา    เชื้้อคมตา
1. นางสาวอมร    นักธรรม
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายภัทรพงษ์    ซึมเมฆ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัชชา    ชาแสน
1. นางสาวบุษบา    ลือวันคำ
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศรสวรรค์    ช่วยคงทอง
1. นายรุ่งชัย    ศิริบำรุง
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเหมยฟ้า    พรหมสุพันธ์
1. นางระรื่น    งอยจันทร์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................