งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจีรนันท์    วันสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุลวิภา    ธรรมศรี
1. นางสาวประภากร    นีละวงศ์
2. นางสาวพรณภา    พอกพูน
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอริสา    เขียงกลาง
2. เด็กหญิงอรยา    หลอดทอง
1. นางกนิษฐา    จิตรปรีดา
2. นางวราภรณ์    ศรีกะรัตน์
3 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายจีรศักดิ์    บุญตาท้าว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    บัวสาย
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนากร    ระแสนพรหม
2. เด็กหญิงศิภิสรา    ทุนชัย
1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีมันตะ
2. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฬาทิพย์    จันทร์ลาย
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    เบญจกวินเลิศ
1. นายอนุชา    เบ้าคำ
2. นางสาวเสียงทิพย์    เพิ่มอร่าม
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเดชพัฒน์    นีอำมาตย์
2. เด็กชายเจษฎาพร    ทองขันธ์
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
2. นางสมถวิล    อนุญาหงษ์
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศศิกานต ์    ศรีคราม
2. เด็กหญิงศิริญากร    ขจรจิต
1. นางปานดารา    เหมะธุลิน
2. นางวรลักษณ์    ตรงวัฒนาวุฒิ
8 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวรชัย    แสนเขื่อน
2. เด็กหญิงศิรินภา    กายราช
1. นางชุติมา    ลายทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกันตา    ระแสนพรหม
2. เด็กหญิงอริสา    ปะระทัง
1. นางสาวบุษบา    ลือวันคำ
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนิลพัฒน์    เชื้อคมตา
2. นายอนุกูล    ใยวังหน้า
1. นางนวพร    ใจจิตร
2. นางระรื่น    งอยจันทร์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................