งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุทธิดา    อินธิแสง
2. นางสาวศิริกัญญา    ไชยโคตร
3. นางสาวณัฐชยา    เฉียดไธสง
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางสุนันทา    บุตะลา
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกัสมา    พันธุกาง
2. นางสาวอาทิตญา    หยกแพง
3. นางสาวชลธิชา    แสนมะฮุง
1. นายวรรณศักดิ์    จันทะดวง
2. นายเดชอุดม    ไชยวงศ์คต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................