งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพรเทพ    แก้วเหล่ายูง
2. เด็กชายพงศ์ศิริ    ลอนตรง
3. เด็กชายกิตติพงษ์    แสงวงค์
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางลำไพ    โชคศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนไชย    โมละดา
2. เด็กชายทวิภพ    สาสีทา
3. เด็กชายฉัตรกรินทร์    พงษ์ศิริ
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นายนพรัตน์    ขาวพิมพ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนาวิน    วรรณวนากร
2. เด็กชายปฏิพล    ทองดา
3. เด็กชายกิตติพศ    ทิพย์สุวรรณ์
1. นางสาวจารุณี    เรืองสวัสดิ์
2. นายเดชอุดม    ไชยวงศ์คต
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................