งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรพงษ์    จำปาทอง
2. นางสาวทิพย์สุดา    กลางกำจัด
3. นางสาวสุดารัตน์    จันทรังษี
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์    จันทร์สว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนากร    ญาติโสม
2. นายธีระวัฒน์    วงค์ดวงผา
3. นายศุภวัฒน์    กรพันธุ์
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นายนพรัตน์    ขาวพิมพ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนราวิชญ์    พูนสุข
2. นายเกียร์ติภูมิ    สาระพรม
3. นายปรเมศร์    สารหงษ์
1. นายพรชัย    สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม    ไชยวงศ์คต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................