งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 682
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกานต์พิชา    เอี่ยมเอก
2. เด็กชายพงศธร    คันทะนา
3. เด็กชายอัครชัย    ชาชมราช
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางสุนันทา    บุตะลา
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนวัชร    คุณปัญญา
2. เด็กชายบัญวิทย์    วงศ์กาฬสินธุ์
3. เด็กชายจิรพงศ์    จันทรังษี
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นายยุรนันท์    แสนสามารถ
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายคชพล    วัฒนอมรเกียรติ
2. เด็กชายวิทยา    นนธิบุตร
3. เด็กชายเจฎดิลก    ตันเสนา
1. นายพรชัย    สิทธิศักดิ์
2. นางศิรินาฏ    ลุนจักร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................