งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปนัดดา    น้อยตำแย
2. นายนิรัติศัย    แก้วดารา
3. นายสิทธิพงษ    นามตาแสง
1. นางจิราพร    อุทุมทอง
2. นางรุจิพัชญ์    อรุวีวัฒนานนท์
2 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลธิชา    หาญมนตรี
2. นางสาวอังค์วรา    ด่านลาพล
3. นางสาวอริษา    ขันขะ
1. นางศศินภา    ธรรมกุล
2. นายสงกรานต์    คำบึงกลาง
3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลลดา    ศรีนารัตน์
2. นางสาวปาริฉัตร    อุ่มภูธร
3. นางสาวมานิตา    ธรรมภัทรปัญโญ
1. นางสาวณัฐฌา    ไกยะฝ่าย
2. นางเยาวเรศ    ใจอ่อน
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวน้ำฝน    ครุฑตำคำ
2. นางสาวปาจรีย์    วงค์วรรศรี
3. นายปรกฤษณ์    พลศักดิ์ขวา
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ    วรรณคีรี
2. นางอมรรัตน์    มนัสนิลจินดา
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทนงศักดิ์    สุมังคะ
2. นางสาวธนันดา    เนยดอน
3. นางสาวอรยา    วงค์มหาชัย
1. นางสาวบุรณี    อุนาพรม
2. นายศุภเดช    รัตนกุล
6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมาริสสา    กามดำ
2. นายธนวัฒน์    โสบุญ
3. นายทวิพล    คงประเสริฐ
1. นายวีรศักดิ์    พรหมประศรี
2. นางศิริพร    พรหมประศรี
7 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนันทิดา    แก้วบุตร
2. นางสาวปนัสยา    แก้วมะ
3. นางสาวยุภารัตน์    สุวรรณปทีป
1. นางประกายทิพย์    อุปพงษ์
2. นางสุภารัตน์    ขอกรดสำโรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................