งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชุติญา    จารุธนิตกุล
2. เด็กหญิงธัญจิรา    ศรีมหา
3. เด็กหญิงอัญมณี    แก้วเวียงเดช
1. นายสถาพร    เดชโฮม
2. นายอลงกรณ์    ดำรงไทย
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพิชิตพงษ์    โกมลศรี
2. เด็กหญิงธันยพร    แสนเมือง
3. เด็กหญิงศุภรดา    เหลืองชารี
1. นางสาวพรธิดา    สำเภาทอง
2. นางสาวอัญชิสา    ผิวเดช
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสุริโย    หลุ่มโสม
2. เด็กหญิงนิโลบล    สีทนทา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    เหง่านางาม
1. นางสาวกรรณกมล    ประสพดี
2. นางนัฎฐกานต์    เหลาแก้ว
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อันพา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อรรคแสง
3. เด็กหญิงปณิตา    คำภีระ
1. นายณัฐพงษ์    ชัยฤทธิ์
2. นายวิศรุติ    ไชยพันธ์
5 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรัญญา    ฝอยลามโลก
2. นางสาวชลธิดา    แก้วคำ
3. นางสาวพิชญาภา    นามตาแสง
1. นายศุภชัย    ตุตเวช
2. นางอัญชลี    นิลทะราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................