งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายภัทรกรณ์    ขอรัตน์
2. นายศุภวิญช์    ศรีสำราญ
3. นายธีระภัทร    แก้วก่า
1. นางบุณยอร    ขาวสุริจันทร์
2. นางรุจิพัชญ์    อรุวีวัฒนานนท์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปาริฉัตร    ยะไชยศรี
2. นายชาญชล    กสาบสัน
3. นายประเสริฐ    โสภาจร
1. นางสาวดวงกมล    กุลตังธนานนท์
2. นางสาวบุญยตรี    สมนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลธิชา    ขะมาตย์
2. นางสาวอรุณทิพย์    ทูลไชย
3. นางสาวยุพา    พงษ์พื้น
1. นายประสงค์    ศักดิ์ดา
2. นายเทิดศักดิ์    วังคะฮาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................