งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธรณ์ธรรศ    ปรางเพ็ชร
2. เด็กชายจุฑาภัทร    พรสุวรรณ
1. นายนรเชษฐ์    วันวัฒน์สันติกุล
2. นายสุพจน์    ผิวหอม
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกิตตินันท์    นนทบุตร
2. เด็กชายณัฐภูมิ    งึ้มชา
1. นายรณชัย    ชัยบุบผา
2. นายวีระพันธ์    จันทะจร
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนันทวัฒน์    สืบผล
2. เด็กชายภูบดี    บัวชิต
1. นายอนุชา    มีภูคำ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโชคชัย    ชมภู
2. เด็กชายนภชัย    พิมพ์ลุน
1. นายวีระ    วงศ์ตาขี่
2. นางสาวอนัญญา    จรัสแผ้ว
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายมนูญ    บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงเบญจพร    บุตตะกูล
1. นางจินตนา    สาระนันท์
2. นางอุทัยวรรณ    อินทรพาณิชย์
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุภาวัฒน์    อุปชาใต้
2. นายเพชรากร    ลักษาสอน
1. นายปราโมทย์    บูชาอินทร์
2. นายอัฐพล    ชัยศิริ
7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเมทินี    บุญปก
2. เด็กหญิงอัญชลี    ไชยตะมาตย์
1. นายธนพงศ์    จิตมาตย์
2. นางสาวสุภาวดี    แก้วก่า
8 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอัษฏาวุธ    ชูติด
2. เด็กชายปริญญาวัฒน์    ตระกูลมา
1. นางสาวชบาไพร    มนต์อินทร์
2. นางวันวิสา    ไชยตะมาตย์
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอานนท์    นาโควงศ์
2. เด็กชายด.ช.ชลชาติ    แสงพระเวช
1. นางรัตดาภรณ์    แสงสว่าง
2. นายโรจนศักดิ์    อินทนน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................