งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพิชญุตม์    สุจริต
2. เด็กชายทิพากร    ทิพม่อม
1. นายนรเชษฐ์    วันวัฒน์สันติกุล
2. นายสุพจน์    ผิวหอม
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเสริมสุข    บุญแสน
2. เด็กชายสิทธิโชค    แก้วมะ
1. นางนารี    จันทะจร
2. นายวีระพันธ์    จันทะจร
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจิตรกร    น้อยแก้ว
2. นายวิศิษฎ์    สอนวงค์ษา
1. นายอนุชา    มีภูคำ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสินสมุุทร    ไข่นุ่น
2. เด็กชายภูวดล    พันธุ์บุญมี
1. นายวีระ    วงศ์ตาขี่
2. นางสาวอนัญญา    จรัสแผ้ว
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอภิศักดิ์    นามวงศ์
2. เด็กชายราชธศักดิ์    สมสวัสดิ์
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นายสุุทธิชัย    นาคะอินทร์
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชวัล    จูมไม้เมือง
2. เด็กชายกรสุริยะ    ขวาชัยวี
1. นายภาณุพงศ์    พาดี
2. นายยุทธศักดิ์    จริตน้อม
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริประภา    ทองปิว
2. เด็กชายรัตนมงคล    อาษาดี
1. นางจินตนา    สาระนันท์
2. นางอุทัยวรรณ    อินทรพาณิชย์
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเพชรากร    อักษาสอน
2. นายสุภาวัตน์    อุปชาใต้
1. นายปราโมทย์    บูชาอินทร์
2. นายอัฐพล    ชัยศิริ
9 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอัญชลี    ไชยตะมาตย์
2. เด็กหญิงเมทินี    บุญปก
1. นายธนพงศ์    จิตมาตย์
2. นางสาวสุภาวดี    แก้วก่า
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แดงลีท่า
2. เด็กชายบวรพจน์    ทองวงศ์ษา
1. นางสาวชบาไพร    มนต์อินทร์
2. นางวันวิสา    ไชยตะมาตย์
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวงศธร    ชารีเพียงพิน
2. นายสมเกียรติ    คุตำคำ
1. นางณัฐชลิดา    ประกิ่ง
2. นางเบญจพร    ศรีวรกุล
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรัฐภพ    อิ่บุญสุ
2. เด็กชายธีรวัฒน์    อุปพงษ์
1. นางสาวรัตดาภรณ์    แสงสว่าง
2. นายโรจนศักดิ์    อินทนน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................