งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญสุกาญจน์    ฤกษ์ศิริพงษ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    งอยผาลา
3. นางสาวปัทมาภรณ์    สาขันธุ์โคตร
4. นางสาวปัทมนันท์    วรบุตร
5. นางสาวกนกพร    ลมสุขะ
6. นางสาววชิรญาณ์    อุปสิทธิ์
7. นางสาวชุดาภรณ์    สุวรรณชัยรบ
8. นางสาวนภัสวรรณ    หาญมนตรี
9. นางสาวณัฐนิชา    นิลวัฒน์
10. นางสาวพรรณปพร    ชัยมาตย์
1. นางจาริยาณี    แสนบรรดิษฐ์
2. นางสาววชิราวรรณ    นาระคล
3. นายเจษฎา    สิงห์คำมา
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมินตรา    คำภูษา
2. เด็กหญิงวารุณี    ยิ้มหิรัญทรัพย์
3. เด็กหญิงธนภร    ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงกันธิมา    ผลฉาย
5. เด็กหญิงกุลธิดา    แก้วกิ่ง
6. เด็กหญิงณัฐวลัย    กออุดม
7. นางสาวมะลิวัลย์    โททุมพล
8. นางสาววริศรา    หลาบโพธิ์
9. นางสาวภาวิดา    พรมสุวรรณ
10. นางสาวพรชิตา    อุทัยวัฒน์
1. นางสุพรรณ    พรมเชษฐา
2. นางสุภาวดี    เฉลยสุข
3. นางเพ็ญสุภา    ผาใต้
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกมลทิพย์    บุตรโคษา
2. นางสาวฟ้าใส    หล้าพรหม
3. นางสาวมุฑิตา    วงค์เจริญ
4. นางสาวกมลชนก    จันทรังษี
5. นางสาวสุนิตรา    แก้วมะ
6. นางสาวเปรมสุดา    พลาดสุ
7. นางสาวกัญญาณัฐ    ดำคำภา
8. นางสาวศราพร    ปัญญาเทพ
9. นางสาวประกายแก้ว    สีแสง
10. นางสาวนงนภัส    แสนตลาด
1. นายวิมาลย์    การุณ
2. นางสมดี    ฝูงพิลา
3. นางสาวเจนจิรา    ลูกอินทร์
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงญดา    ภูหัวไร่
2. เด็กหญิงศรุดา    จันทร์มาตย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อรกุล
4. เด็กหญิงเกษฎา    เหล่าหว้าน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    โพธิ์ศรีขาม
6. เด็กหญิงนริศรา    คำวงษา
7. เด็กหญิงพรชิตา    ญาณไพโรจน์
8. เด็กหญิงเอมิกา    สีหาบุญ
9. เด็กหญิงอารญา    สถานสุข
10. เด็กหญิงกัลยรัตน์    นิลเกษ
1. นางสาวมัลลิกา    สายสุรีย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    นาถโกษา
3. นางสิริกมล    เสนาสุ
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพาพร    สินเสน
2. เด็กหญิงพิมวิไล    ชมพูพระ
3. เด็กหญิงมาลินี    จังสันเทียะ
4. เด็กหญิงวิลาสินี    ขะมะรัตน์
5. เด็กหญิงวริศรา    แดนกระโทก
6. เด็กหญิงสุภารัตน์    กกแก้ว
7. เด็กหญิงสราสินี    โพติยะ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ    วรไกรราช
9. เด็กหญิงหรรษา    มีสติ
10. เด็กหญิงจันสุดา    โสภา
1. นางสาวจารุวรรณ    บุ่งวิเศษ
2. นายพัฒนา    รันพิศาล
3. นายเทอดศักดิ์    หนูอินทร์
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ผิงผ่องศรี
2. นางสาวปนัดดา    วงศ์กาฬสินธุ์
3. เด็กหญิงมิ่งมาตา    กงลีมา
4. เด็กหญิงดวงสุดา    โพธิ์งาม
5. นางสาวจินดาพร    อ่อนเรือง
6. นางสาวบุษราภรณ์    นนสะเกต
7. นางสาวสุจิตรา    กรพันธ์
8. เด็กหญิงณัชยา    ยาทองไชย
9. เด็กหญิงธนาพร    สมปาง
10. เด็กหญิงพิลัยพร    ภารประดิษฐ์
1. นางลักขณา    ศรีมามาศ
2. นางสิริลักษณ์    แว่นเรืองรอง
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเขมิกา    หนองกุ่ม
2. เด็กหญิงมาระดี    บัวระบัติ
3. เด็กหญิงสาวิณี    ศรีรักษา
4. เด็กหญิงวิภาดา    จุ่นสน
5. เด็กหญิงเกวรินทร์    กุดวงค์แก้ว
6. เด็กหญิงภานุมาศ    วรดี
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์    นิวงษา
8. นางสาวณัชชา    สอนสมนึก
9. นางสาวพัชราภรณ์    งอยผาลา
10. นางสาวอมาวศรี    จันธรรม
1. นางวาศนา    อัคราช
2. นางเพ็ญศรี    จิ่มอาษา
8 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ก่ิงโคกกรวด
2. เด็กชายเทวราช    สิงจร
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    มูลนิมาตย์
4. เด็กชายเนติพงษ์    สาโพลาย
5. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    พรมดม
6. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    ภูวงษา
7. เด็กหญิงนิภาวัลย์    อินธิเสน
8. เด็กหญิงศศิธร    ปุ่นคำน้อย
9. เด็กหญิงสุวรรณิดา    ับัวทอง
10. เด็กหญิงไหมพิมพ์    เดือยพิมพ์
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
2. นายยอดเพชร    ฮังกาสี
3. นายวรพิศ    อินธิราช
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงบุณยนุช    ใบหะสี
2. เด็กหญิงเกวลิน    เฟื้องบริบูรณ์
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์    อุดมเลิศ
4. นายชนะกันต์    สุดา
5. นายอภิรักษ์    พรหมหากุล
6. นายสุริยา    พรมหากุล
7. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีจันทร์
8. นายธนากร    แป้นแจ่มจาก
9. เด็กหญิงปวีณา    ยัป
10. เด็กหญิงอรปรีญา    ไตรยะถา
1. นางมาริษา    เศียรกระโทก
2. นางสาววิภาดา    ศิลารินทร์
3. นายสนธยา    มะสุใส
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเปรม    ผาลคำ
2. นายภัควรรณ    อุสาพรม
3. นายชญานิน    ศรีจันทร์
4. เด็กชายเจษฎา    ศิริพอง
5. เด็กชายมั่นใจ    ไชมะโย
6. นางสาววาสนา    ชัยมุงคุณ
7. นางสาวพัชธิฏา    ศรีจันทร์
8. นางสาวเนตรนภา    กิ่งพรมภู
9. เด็กหญิงอภิญญา    คิดกล้า
10. เด็กหญิงจินตนา    ประกิ่ง
1. นางสาววิราวรรณ    คำประวัติ
2. นางสาวสุจินต์    จันดากุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................