งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพรรณนิกา    ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงนริศรา    ดาบพลอ่อน
1. นางนวลจันทร์    สำนึก
2. นายพุุฒิสาร    สุวรรณรงค์
6
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนัทธพร    สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐฐาญาณี    คำโสมศรีกวิน
1. นางสาวเปรมศรี    ศรีพลราช
7
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    คำภูษา
2. นางสาวธนัชชา    เสนจันตะ
1. นางชฎาพัฒน์    ศิริมาศ
2. นางศิริษา    แสนดวง
11
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนัยนา    แพงตะวงค์
2. เด็กหญิงปภัตสร    อุชี
1. นายไกรษร    ดีขะมาตย์
9
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงหงษ์ลัดดา    อำภาวงศ์
2. เด็กหญิงชนัญญา    จวงจันทร์
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพลอยธิดา    บัวเคน
2. เด็กหญิงอริสา    สุภาษร
1. นางสาวพุทธชาติ    แสนชาติ
2. นางโสภา    ทองธิราช
10
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชญานิน    คำสงค์
2. เด็กหญิงณัฐชิกาญจน์    แดงทัน
1. นางวนิดา    คณะพล
2. นางสาวสกลรัตน์    พูนทองอินทร์
4
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอารียา    ลาดบาศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ลาดบาศรี
1. นางนันทนา    ลีลาชัย
2. นางสาวอาริสา    สุวรรณมาโจ
8
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวญาติกา    อินทร์เจริญ
2. นางสาวปิยธิดา    วิลาชัย
1. นายณัฐธัญ    เจริญชัย
2. นางประภาพร    จิตกาวิน
5
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอรญา    สายอุราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    หมอกต้ายซ้าย
1. นางเกษร    อินธิแสง
2. นางไพรัตน์    ดงบัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐติกาล    อวนพล
2. เด็กหญิงอารยา    สุขกุล
1. นางสาวสมจิตร    จันทาสี
2. นางสิทธิภาท์    เทพคำมี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................