งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพรรณนิกา    ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงนริศรา    ดาบพลอ่อน
1. นางนวลจันทร์    สำนึก
2. นายพุุฒิสาร    สุวรรณรงค์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนัทธพร    สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐฐาญาณี    คำโสมศรีกวิน
1. นางสาวเปรมศรี    ศรีพลราช
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    คำภูษา
2. นางสาวธนัชชา    เสนจันตะ
1. นางชฎาพัฒน์    ศิริมาศ
2. นางศิริษา    แสนดวง
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนัยนา    แพงตะวงค์
2. เด็กหญิงปภัตสร    อุชี
1. นายไกรษร    ดีขะมาตย์
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงหงษ์ลัดดา    อำภาวงศ์
2. เด็กหญิงชนัญญา    จวงจันทร์
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพลอยธิดา    บัวเคน
2. เด็กหญิงอริสา    สุภาษร
1. นางสาวพุทธชาติ    แสนชาติ
2. นางโสภา    ทองธิราช
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชญานิน    คำสงค์
2. เด็กหญิงณัฐชิกาญจน์    แดงทัน
1. นางวนิดา    คณะพล
2. นางสาวสกลรัตน์    พูนทองอินทร์
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอารียา    ลาดบาศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ลาดบาศรี
1. นางนันทนา    ลีลาชัย
2. นางสาวอาริสา    สุวรรณมาโจ
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวญาติกา    อินทร์เจริญ
2. นางสาวปิยธิดา    วิลาชัย
1. นายณัฐธัญ    เจริญชัย
2. นางประภาพร    จิตกาวิน
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอรญา    สายอุราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    หมอกต้ายซ้าย
1. นางเกษร    อินธิแสง
2. นางไพรัตน์    ดงบัง
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐติกาล    อวนพล
2. เด็กหญิงอารยา    สุขกุล
1. นางสาวสมจิตร    จันทาสี
2. นางสิทธิภาท์    เทพคำมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................