งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุรินทร    แสนสุภา
2. นางสาวพิมพ์ชนก    กุลอัก
1. นางคันที    โสมชัย
2. นางศรีวัฒนา    สมพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกุลธิดา    แสนสุริวงค์
2. นางสาวนิษาชลล์    สิมสะกะ
1. นางสาวเปรมศรี    ศรีพลราช
5
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเอกนรี    วรรณสุุ
2. นางสาวศิริญญา    คำวงศ์
1. นางชฎาพัฒน์    ศิริมาศ
2. นางศิริษา    แสนดวง
7
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุชาดา    เภารังค์
2. นายธีรศักดิ์    ทิพย์สุวรรณ
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรุจิรา    โยลัย
2. นายสาคร    วังอุปัดชา
1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีมันตะ
2. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
11
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนิภาพร    ทองอันตัง
2. นายปัทจพล    บัวชุม
1. นางสาวอัจจนา    ผลจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี    คล่องการเขียน
9
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายรัชพล    โพธิ์นะ
2. นายภคพัฒภูมิ    ธรรมนันท์
1. นางวนิดา    คณะพล
2. นางสาวสกลรัตน์    พูนทองอินทร์
5
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเขตตะวัน    สุมังคะ
2. นางสาวพัณนิตา    พรมหากุล
1. นางสาวอัจฉราพร    ใครบุตร
2. นายไกรวิทย์    พิมพ์โพสาคาม
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุธิร์ดา    ชาสงค์
2. นางสาวเมธาวี    ดวงเคน
1. นางชุติมา    ลายทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
10
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุภามาศ    ศิรินาม
2. นางสาวนันทพร    ลาดมุนี
1. นางสาวธนันต์พร    ชุมปัญญา
2. นางเกษร    อินธิแสง
4
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวิวัฒน์    จันทึก
2. นางสาวเกศราภรณ์    พิมโกทา
1. นางระรื่น    งอยจันทร์ศรี
2. นางสิทธิภาท์    เทพคำมี
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................