งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฏฐณิช    ราชบุญเรือง
2. นางสาวณิชนันทน์    ศรีเหล่า
3. นางสาวมาลินี    แมดมิ่งเหง้า
1. นายนัฐพล    นามวงค์เนาว์
2. นางสาววรวรรณ    ราชพิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเปรมวิภา    หล่าชาญ
2. นางสาวกัญญาพัชร    แก้วเคน
3. นางสาวกรรณิการ์    ผาใต้
1. นางสาวทวีศิลป์    ฮ่มป่า
6
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวยลดา    ภิรมย์วัชระภานนท์
2. นางสาวกันตา    บุตรนาแพง
3. นางสาวเบญจมาศ    กรโสภา
1. นายสรนรินทร์    สิมสิน
4
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธาริดา    อินธิแสง
2. นางสาวธิวาพร    เชื้อคำเพ็ง
3. นางสาววิภาวดี    พรมประศรี
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
7
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุนิสา    ภาโสม
2. นางสาวสลินเกตน์    เบญจกวินเลิศ
3. นางสาวชุติกาญจน์    สิงห์ดา
1. นางสาวเพ็ญศรี    คล่องการเขียน
2. นางสาวเสียงทิพย์    เพิ่มอร่าม
8
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเยาวเรศ    มุลทาเย็น
2. นางสาวนาตยา    จันทะลุน
3. นางสาวกัญญารัตน์    สุขขัง
1. นางธัณฐภรณ์    วรดี
2. นายประยุค    วรรณทอง
5
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุนิสา    นรเนตร
2. นายเก่งกาจ    นิครหล่อน
3. นางสาวอริษา    วงศ์สีดา
1. นางสาววิไลวรรณ    สุดยะดา
2. นางศุภอักษร    คูณอาจ
9
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปริชญา    เรียมแสน
2. นางสาววรรณศิริ    โฮเลช
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    ลูกอินทร์
1. นางกัญจนา    ธัญญะอุดม
2. นางสุดใจ    สุนทรส
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัฒนิตา    เรือริรักษ์
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีชนกมาตา
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอิทธิพล    พิกุลทอง
2. นางสาวอัญชลี    พรมประศรี
3. นางสาววรรณิดา    ซึมเมฆ
1. นางกัลยาณี    ฟองอ่อน
2. นางสาวบุษบา    ลือวันคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรกมล    อวนพล
2. นางสาวตรีรัตน์    ศรีทิน
3. นางสาวปัญญาพร    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางนวพร    ใจจิตร
2. นางระรื่น    งอยจันทร์ศรี
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................