งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมุทิตา    กำลังฤทธิ์
2. นางสาววรุณทิพย์    แก่นสุวรรณ
3. นางสาวปทุมาวดี    แก้วบุดดา
1. นางพูนสวัสดิ์    วะสาร
2. นางสาวอมรรัตน์    เทียมราช
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพรภิมล    สังชาดี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    เพียสา
3. เด็กหญิงสุพิศชา    วงศ์คำษา
1. นางสาวเปรมศรี    ศรีพลราช
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสาวิตรี    นามสว่าง
2. นางสาวรจรินทร์    จ่าแแท่นธะรัง
3. นายธนกฤต    สุขันธ์
1. นางกนิษฐา    จิตรปรีดา
2. นางวราภรณ์    ศรีกะรัตน์
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงช่อผกา    สิมสะกะ
2. เด็กหญิงดวงกมล    สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวราพร    แสงวงค์
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ต้นโพธิ์
2. นายธนวัฒน์    กายราช
3. เด็กหญิงพัชรนันท์    ปุ่งคำน้อย
1. นางสาวสุนารี    ศรีสะอาด
2. นายอนุชา    เบ้าคำ
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    ไชโยธา
2. เด็กชายอตินันธ์    พันลำภักดิ์
3. นางสาวปาริชาติ    แก้วพวง
1. นางธัณฐภรณ์    วรดี
2. นายประยุค    วรรณทอง
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนัทธิดา    ชัยแสงราช
2. เด็กหญิงณัฐพร    ศิริิขันธ์
3. เด็กหญิงกิจจาภรณ์    อุปพงษ์
1. นางสาวรัตนสุดา    แสนสุข
2. นางศุภอักษร    คูณอาจ
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัทรภร    โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงศิรินันท์    อุปลี
3. เด็กหญิงนุจจิรา    แสนสุโพธิ์
1. นางอุทุมพร    รวงโคกสูง
2. นายไกรวิทย์    พิทพ์โพสาคาม
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนาตยา    ไมวงศ์แสน
2. เด็กหญิงกชกานต์    ตราชู
3. เด็กหญิงอรปรีญา    บุรมย์
1. นางกัลยาณี    ฟองอ่อน
2. นางสาวบุษบา    ลือวันคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................