งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัตติยา    หลวงปราบ
1. นางสาวกีรติ    พลศักดิ์ขวา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิกา    วงศ์เครือศร
1. นางสาวรัตนพันธ์    คณะเมือง
8
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัชริดา    อินธิราช
1. นายขจรศักดิ์    นาคราชา
5
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภูสุดา    ธระวัง
1. นางสาวกนกอร    บุษปะฤกษ์
9
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัณภิรมย์    ปัตพา
1. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
13
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปนัดดา    มะลิต้น
1. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัทรวดี    คำผาเยือง
1. นางสาวสุนารี    ศรีสะอาด
7
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวหทัยรัตน์    สอนไชยา
1. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์    เครือหมื่น
9
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมรรชมณ    หลาบเหมทุม
1. นางพรทิพย์    พลไชย
4
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญาภัค    ตรงดี
1. นางปานดารา    เหมะธุลิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวช่อผกา    สุขรักษา
1. นางจันทนา    ผ่านสำแดง
11
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจันฐิมาพร    ทวีพงษ์พจนา
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีชนกมาตา
12
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอินธิรา    รมจันทร์อินทร์
1. นายนพรัตน์    อำพล
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................