งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิริกร    ไหลอุดี
1. นางสาววนัสนันท์    ไตรธิเลน
13
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ฮ่มป่า
1. นางสาวรัตนพันธ์    คณะเมือง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิวพร    ไชยวงศ์คต
1. นางศิริษา    แสนดวง
10
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงยุวดี    โพธิ์ศรี
1. นางวิภารัตน์    อุตนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธีรพิตรา    มาตรา
1. นางกุลธิดา    วงศรีลา
10
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณา    ทะรังสร้อย
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
7
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์    ไกยนารถ
1. นางเพ็ญนภา    พลไชย
4
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงแพรวา    แสงวงค์
1. นางโสภา    ทองธิราช
7
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอนุรดี    พงศ์กิตติกวิน
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
10
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเมธาวี    งอยภูธร
1. นางพรทิพย์    พลไชย
4
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชนากานต์    บุญกอง
1. นายณัฐธัญ    เจริญชัย
4
12 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรติยา    ชูเลิศ
1. นางวิมลพรรณ    มงกุฏทอง
14
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอติกานต์    แดงลีท่า
1. นางรัตนากรณ์    รักษา
7
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกุลยา    ทุนชัย
1. นางสาวธนันต์พร    ชุมปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายยุทธนา    คันทะนาด
1. นางวิภาวี    ขำคีรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................