งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิริกร    ไหลอุดี
1. นางสาววนัสนันท์    ไตรธิเลน
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ฮ่มป่า
1. นางสาวรัตนพันธ์    คณะเมือง
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิวพร    ไชยวงศ์คต
1. นางศิริษา    แสนดวง
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงยุวดี    โพธิ์ศรี
1. นางวิภารัตน์    อุตนาม
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธีรพิตรา    มาตรา
1. นางกุลธิดา    วงศรีลา
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณา    ทะรังสร้อย
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์    ไกยนารถ
1. นางเพ็ญนภา    พลไชย
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงแพรวา    แสงวงค์
1. นางโสภา    ทองธิราช
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอนุรดี    พงศ์กิตติกวิน
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเมธาวี    งอยภูธร
1. นางพรทิพย์    พลไชย
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชนากานต์    บุญกอง
1. นายณัฐธัญ    เจริญชัย
12 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรติยา    ชูเลิศ
1. นางวิมลพรรณ    มงกุฏทอง
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอติกานต์    แดงลีท่า
1. นางรัตนากรณ์    รักษา
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกุลยา    ทุนชัย
1. นางสาวธนันต์พร    ชุมปัญญา
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายยุทธนา    คันทะนาด
1. นางวิภาวี    ขำคีรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................