งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปิยะธิดา    ศรีระดา
1. นางอรวรรณ    ศุภวิทยาเจริญกุล
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุนิตา    แก้วเคน
1. นางสาวรัชณีย์    เครือคำ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทัศน์วรรณ    นาขามป้อม
1. นางจารุวรรณ    สุรินทร์
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวยศระวี    บุลานอก
1. นางสาวศญามล    เศรษฐาไชย
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอานนท์    เขื่อนสันเทียะ
1. นางวราภรณ์    ศรีกะรัตน์
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมาลินี    โคตรหานาม
1. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนันทิดา    แสนมอม
1. นางพิมลรัตน์    พุฒศรี
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธารณรินทร์    พลเมือง
1. นางสาวยลดา    เกตุบุรม
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกานดา    พลวงค์ษา
1. นางวนิดา    คณะพล
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรชุดา    แสงวงค์
1. นางจันทร์เพ็ญ    วรรณทิพย์
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฬารัตน์    มุทเสน
1. นางศุภอักษร    คูณอาจ
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปาติมา    จุ้ยเรือง
1. นางุสุดสาคร    ถึงนำมา
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศรัญญู    ยางธิสาร
1. นางปภานัน    นามพลแสน
14 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิชุดา    ปาปะขำ
1. นางจันทนา    ผ่านสำแดง
15 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกสิณี    แสงรัมย์
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีชนกมาตา
16 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจารุวรรณ    ใบอุดม
1. นางสาวอัมพิกา    พรหมพิทักษ์กุล
17 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพนิดา    งอยปัดพันธ์
1. นางนวพร    ใจจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................