งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 650
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชินตา    สงคราม
1. นางพรพิศ    ผิวหอม
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุปรีญา    ดาวเรือง
1. นางสาวรัชณีย์    เครือคำ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    สุตัญตั้งใจ
1. นางจารุวรรณ    สุรินทร์
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิชุดา    วงสาสนธุ์
1. นางวิภารัตน์    อุตนาม
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุนิษา    เม็ดอำมาตย์
1. นางวราภรณ์    ศรีกะรัตน์
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปราณชล    ชลประเสริฐ
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงโสภา    ทุนชัย
1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีมันตะ
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเพชรดา    เทศจันทร์
1. นางโสภา    ทองธิราช
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษฎา    ชิวแพร
1. นางวนิดา    คณะพล
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ชาวบ้านกร่าง
1. นางจันทร์เพ็ญ    วรรณทิพย์
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีตระการ
1. นางนันทนา    ลีลาชัย
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิตราภา    เมียศรี
1. นางนันทนิจ    ศรีรักษา
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    พรมลา
1. ส.ต.อ.เชิญชาติ    บุระเนตร
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภานุมาส    กระธรรม
1. นางรัตนากรณ์    รักษา
15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    เทบำรุง
1. นางสาวอัมพิกา    พรหมพิทักษ์กุล
16 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัษฎาพร    เคยเค้า
1. นางนวพร    ใจจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................