งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 649
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนารักษ์    หมื่นคำ
2. เด็กชายปกรณ์    เสาว์มนตรี
3. เด็กหญิงชนกานต์    คำสงค์
4. เด็กชายตุลกูล    ชารีพร
5. เด็กชายตุลธร    ชารีพร
6. นายณรงค์ฤทธิ์    ไพจันทร์
7. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
8. เด็กชายณัฐพงศ์    ยาสาชัย
9. เด็กชายศิวัฒน์    จันทรังศรี
10. เด็กชายปิยะวัฒน์    น้อยนาง
1. นายบดินทร์    นารถโคษา
2. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกันตพงษ์    คุณเลี้ยง
2. เด็กชายธีระนัย    แก้วก่า
3. เด็กหญิงปิยะนุช    คำศรี
4. เด็กหญิงสิริยากร    โคตรผาย
5. เด็กชายณัฐนนท์    แก้วมุงคุณ
6. เด็กชายเอกภาพ    ศรีสมัย
7. เด็กชายนัฐวุฒิ    อามาตรทอง
8. เด็กหญิงสุพัตรา    มาลัย
9. เด็กหญิงรัตนา    มโนรัตน์
10. เด็กชายสิปปกร    ยิ่งธงชัย
11. เด็กชายเจตรินทร์    จันทร์เหลือง
12. เด็กชายจิตติ    สิทธิ
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
2. นางยุพาพร    บุญใบ
3. นายวิทยา    บุตรดาวงษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................