งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจริยา    หระวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ก้อนธิงาม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ใยพันธ์
4. เด็กหญิงชลลดา    เงินนาม
5. เด็กชายสมเจตน์    งอยภูธร
6. เด็กหญิงณัฐวิภา    อวนพล
7. เด็กหญิงจิรภิญญา    กุลสอนนา
8. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    คุลธิ
9. เด็กหญิงทิฆัมพร    แสนกล้า
10. เด็กหญิงอุมาพร    เบ้าบาล
1. นายธีรนันท์    มินยะกากี
2. นายนพดล    ครสาย
3. นางปินยารักษ์    ละมุงทวาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................