งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัชชา    ปุสสะรังษี
2. นางสาวจีรนุช    ทองที
3. นางสาวกัลยรัตน์    รักษา
4. นายอัครพนธ์    กาแก้ว
5. นายรณกฤต    ตันติวิไล
6. นายธัญพิสิษฐ์    สุจริต
1. นายกฤษณะ    แก้วเสถียร
2. นายประจักษ์    อุ่นใจ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณิชกมล    คำเพชรดี
2. นายชุมพล    เรืองรื่น
3. นายปัญญวิชณ์    ยี่มี
4. นายณภัทร    ศรีคำมุล
5. นายชาณุวัตร    วงษ์คะสุ่ม
6. นายสุขสันต์    พ่อสิงห์
1. นางนงค์รักษ์    เคนไชยวงศ์
2. นางพรสินี    ศรีคำมุล
3. นายระวี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ    ปุ่งคำน้อย
2. นายขจรศักดิ์    พิมพ์มีลาย
3. นายกฤติกา    พรมเสนสา
4. นายกีรติ    จันทร์ธรรม
5. นายภานุวัฒน์    แสนนาวา
6. นางสาววิภาดา    คณะพล
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
2. นางสาวธนารีย์    บุตรโคษา
3. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวีระ    รูวันมอม
2. นายนาวิน    บุตรสาธิการ
3. นายภาณุ    พลแสน
4. นายสมพงษ์    ศรีธรรมวงษ์
5. นางสาวจันดา    นาตา
6. นายอัษฎาวุธ    ศรีหาราช
1. นางสาวชนิดา    จริตน้อม
2. นางสาวลักขณา    ปัญญาประชุม
3. นางสาวโฉมวลี    กุตระแสง
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายดนตรี    ม่อมพะเนาว์
2. นายธงชัย    อุ่มจันทร์สา
3. นายปฏิภาร    เภาโพธิ์
4. นางสาวนภาพร    คำสงค์
5. นางสาวรัชนีกร    นนต์สุข
6. นายบุญญารัตน์    ศูนย์ศร
1. นายบดินทร์    นารถโคษา
2. นางพรพิรุณ    งอยจันทร์ศรี
3. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายคณพร    พวกสันเทียะ
2. นางสาวธิดาทิพย์    จันทะพรม
3. นายกอรเดช    เรืองโชคทวี
4. นายศักดิ์รินทร์    ศรีสุทร
5. นายศราวุฒิ    วิลาพัง
6. นางสาวธนัชพร    นครเขตร์
1. นายบุญฤทธิ์    ชายทอง
2. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
3. นายวิทยา    บุตรดาวงษ์
7 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐพล    พาพานทาง
2. นางสาวสุุกัญญา    จำปาราช
3. นางสาวพิชญา    ไพบูณ
4. นางสาวจุฑามาส    ชัยวังราช
5. นางสาววรรัตน์    ยงบรรทม
1. นายธนะศักดิ์    ขอบไชยแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................