งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายปูรณ์    ผานิตกุลวัฒน์
2. เด็กชายพงศ์วิชญ์    นาคะอินทร์
3. เด็กชายศรันย์    เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงญาณิศา    รักษา
5. เด็กหญิงกานดา    วงค์ษา
6. เด็กชายวรเมธ    แซ่คึง
1. นางอรัญญา    แสงสิริวิชโย
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    คำจุมพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนวัฒน์    วงศ์เครือศร
2. เด็กชายธนวัฒน์    วัชรชัยตระกูล
3. เด็กชายจักพงษ์    เทศงามถ้วน
4. เด็กชายชุมพล    ชินบุตร
5. เด็กชายศิรวุฒิ    นนท์คำวงค์
6. เด็กหญิงเอมอร    แป้นโคตร
1. นางนงค์รักษ์    เคนไชยวงศ์
2. นางพรสินี    ศรีคำมุล
3. นายระวี    ศรีคำมุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายตุลกูล    ชารีพร
2. เด็กชายตุลธร    ชารีพร
3. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
4. เด็กชายณัฐพงศ์    ยาสาชัย
5. เด็กชายสุริยัณห์    ขันธรรม
1. นายบดินทร์    นารถโคษา
2. นางพรพิรุณ    งอยจันทร์ศรี
3. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษกร    เข็มใคร
2. เด็กชายธนวัฒน์    วัฒนาศิลป์
3. เด็กชายมนัสชัย    สอนสูญ
4. เด็กชายวิสุทธิภูมิ    จุลสาร
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา    สุสวดโม้
6. เด็กชายธีระนัย    แก้วก่า
1. นายบุญฤทธิ์    ชายทอง
2. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
3. นายวิทยา    บุตรดาวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................