งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรวีวรรณ    บุญจันทึก
2. นางสาวศุภิกา    บุบผา
3. นางสาวเจนจิรา    เหลาแหลม
4. นางสาวอรพินท์    สีลาน
5. นางสาวฐิราพร    ก้อนธิงาม
1. นางธนการ    วงศ์สงคราม
2. นายสุคนธ์    ภูชำนิ
4
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขวัญชนก    ภูยิหว่า
2. นางสาวจิรัชญา    แสนอุบล
3. นางสาวอารียา    ศรีหาราช
4. นายธนกฤต    ทศราช
5. นางสาวกุลธิดา    โพติยะ
1. นายชัยณรงค์    มีบุญ
2. นายโรมฤทธิ์    มิกราช
5
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสราวุธ    ศิริชัยพรศักดิ์
2. นายเกียรติกานต์    วงศ์วิลาศ
3. นางสาวเปมิกา    พิมพ์กลาง
4. นายรัตนากร    บุตรแสง
5. นายอนันตวัฒน์    รถหานาม
1. นางสาวจิตรลดา    ยุงไธสง
2. นางวาสนา    ตันมูล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชญานนท์    โสภาพ
2. นายพิริยะ    ตระกูลวาง
3. นายวิศาล    เรียมแสน
4. นายอติวรรษ    สีตะวัน
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธฺ์    พรมอ้วน
1. นางพิณนะรัตน์    ภักดีไทย
2. นายสมัย    แสงวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศรรวริศ    แท้ไธสงค์
2. นายเสกสรรค์    มุงวงษา
3. นายอดิศร    ประกิ่ง
4. นายประดิพัทธิ์    วงค์เจริญ
5. นายเกียรติศักดิ์    ม้าวเมืองคำ
1. นางสาวนภาพร    สุภารี
2. นายสนธยา    มะสุใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................