งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธราเทพ    สานุศิษย์
2. นายกสิวัฒน์    ขาวขันธ์
1. นายวรนนท์    ทันอินทร์อาจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สุวรรณรงค์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทัดทาน
2. นายพุทธชาด    สมศรีแพง
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
3 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเจริญ    วงศ์สกล
2. นางสาวปรียารัตน์    ฮิมปะลาด
1. นายนิพนธ์    ราชาไชย
2. นายวิเชษฐ์พงศ์    เขตสุภา
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทินกร    ภูดี
2. นายภาณุวัฒน์    จันทร์สุนีย์
1. นายสุรสิทธิ์    อุดมเดช
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายดารัณ    ณ หนองคาย
2. นายธีรชัย    พิมสำโรง
1. นางรัชดาพร    สดใส
2. นางสาวสุทธิดา    วระฮาด
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชาติชาย    เรืองทอง
2. นายฉัตรชัย    โนนใหญ่
1. นางสาวจารุณี    เรืองสวัสดิ์
2. นายเอกอมร    รวงโคกสูง
7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุธิดา    กุกำจัด
2. นางสาวอรวี    นาคอรุณ
1. นายจิระ    ราชโยธา
2. นางสาวิตรี    ท่อนทอง
8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสมรักษ์    ยาคำ
2. นายวัชรพงษ์    คะยอมดอก
1. นายภัทรวีร์    แก้วแสงใส
2. นายอาทิตย์    มิตรแสง
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวัชรา    คำแน่น
2. นายสุเมธี    ผลจันทร์
1. นายทรงวุฒิ    ยลถนอม
2. นายศราวุธ    แจ้งสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................