งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวลักษคณา    ลือแก้วมา
2. นางสาวพรอิศรา    วงศ์วรรณศรี
1. นายชุติพงศ์    พันธุ์สมบัติ
2. นายวันเฉลิม    โสตะวงค์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชญานี    คำภูษา
2. นางสาวณัฐกานต์    ศรเหลือ
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรัญธร    เพ็งจางค์
2. นางสาวอุมาพร    เสนาผล
1. นายนราชัย    อสุรินทร์
4
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอภิชญา    จันทร์แดง
2. นางสาวปนัดดา    วระโงน
1. นายวิเชษฐ์พงศ์    เขตสุภา
2. นายอธิภัทร    มีชัย
8
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขนิษฐา    ลาสาย
2. นายธนพล    อนุญาหงส์
1. นายสุรสิทธิ์    อุดมเดช
9
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิรวดี    นารินรักษ์
2. นางสาวศรุตา    จันทรังษี
1. นางขนิษฐา    สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา    มณีเนตร
6
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธรรมมาพร    นามเมืองรักษ์
2. นายอัษฎา    อิงเอนุ
1. นางสาวภาวิณี    เพ็งธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัจฉรา    กงแก้ว
2. นายณัฐดนัย    โบกคำ
1. นายธนัช    แซ่หลิ่ว
2. นายพรชัย    สิทธิศักดิ์
7
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุวัชราพร    มามีกุล
2. นางสาวภาวีณี    มหัตกุล
1. นายสมศักดิ์    งอยแพง
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ    ไชยะอ้วน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................