งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจันทร์สุดา    ยาทองไชย
2. นางสาวอภิษฎา    คำโสมศรี
3. นางสาวจิตรลดา    กุลเกษ
1. นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์
2. นางรุ่งทิพย์    เคนพิทักษ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุพัตรา    ดวงจันทร์สว่างดี
2. นางสาวกัลยา    เดชจร
3. นางสาวอริญา    เพียรภายลุน
1. นายนิกร    โสรินทร์
2. นางนิรันดอม    โสรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพนิดา    ตาทิพย์
2. นางสาวเบญจมาศ    หงษ์ตะใน
3. นางสาวกุลธิดา    ม่วงแก้ว
1. นางสาวจุรารัตน์    อัครพิน
2. นางสาวทรรศนันทน์    พรมประศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสิริยากร    คำทะเนตร
2. นายธันวา    บุญบาล
3. นางสาวนริษา    สุภาษี
1. นางวนิดา    บิดร
2. นายศักดิ์สิทธิ์    คำเพชรดี
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................