งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงษุนิสา    แก้วกิ่ง
2. เด็กหญิงญาณวดี    แสนรัตน์
3. นางสาวปิยวรรณ    รัตนเทพ
1. นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์
2. นางรุ่งทิพย์    เคนพิทักษ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    แสนคำมูล
2. เด็กชายภัทรพล    เรียงสันเที๊ย
3. เด็กชายปรัชญา    โสนนอก
1. นางสาวกฤตยา    ชื่นนิรันดร์
2. นางนิรันดอม    โสรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวดารารัตน์    ยันตังลา
2. นางสาวกัณฐิกา    เหลาเกิ้ม
3. นางสาวพิยะดา    เม็ดอำมาตย์
1. นางสาวจุรารัตน์    อัครพิน
2. นางสาวทรรศนันทน์    พรมประศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................