งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนฤมล    มุลเมืองแสน
2. นางสาวแทมลีน    วงศ์เจริญ
3. นางสาวอาทิตยา    แสนดวง
1. นางจารุวรรณ    สุรินทร์
2. นางพนิดา    ราชกรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนิยดา    แสนรังษี
2. นางสาวแจ่มใส    ภูดี
3. นางสาวธัญญารัตน์    แสงเจริญ
1. นางพวงชมภู    สิงหศิริ
2. นายอิทธิเดช    ปราศัยงาม
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนราพร    แสนมุงคุณ
2. นางสาวสุภัสสร    ทศราช
3. นายธวัชชัย    ประเทพา
1. นางพัชนี    ศรีอ่อน
4
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวยุวดี    สายมาลัย
2. นางสาวปนัดดา    ดงภูยาว
3. นางสาวพรสุดา    บัวชุม
1. นางวิไล    ชมภูราษฎร์
2. นางเพ็ญศิริ    วงศ์นรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................