งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทัญญุตา    ทิพย์เลิศ
1. นายกฤษณะ    แก้วเสถียร
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณิชกมล    คำเพชรดี
1. นายระวี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรัญญา    พลขำ
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปองทิพย์    คำชมภู
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิราพร    วระโงน
1. นายพรสวรรค์    ชาพา
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัชนีกร    นนต์สุข
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
7 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสสิธร    จันทรังษี
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐพัชร์    ศรีปัญญา
1. นายสุทธิศักดิ์    สหขันธ์
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมลภรณ์    ลีคำงาม
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววารุณี    ศรีจันทร์
1. นายอดิศร    ยะไชยศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................