งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกานดา    วงศ์ษา
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    คำจุมพล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์    แสนสุริวงค์
1. นางสาวสุนิสา    ศรีภา
7
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพชรลดา    จิตรัตนดาพร
1. นายนิตินัย    พลอยวิเลิศ
4
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐฌา    พลมั่น
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    ลาลุน
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
8
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    สุสวดโม้
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปนัดดา    แสงคุ้มภัย
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
8
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิริยากร    ดีเอม
1. นายธนะศักดิ์    ขอบไชยแสง
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววราพร    มุงวงษา
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
5
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรเทวา    แสงพระเวช
1. นางสาวจิรสุดา    ทองทิพย์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................