งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกานดา    วงศ์ษา
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    คำจุมพล
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์    แสนสุริวงค์
1. นางสาวสุนิสา    ศรีภา
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพชรลดา    จิตรัตนดาพร
1. นายนิตินัย    พลอยวิเลิศ
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐฌา    พลมั่น
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    ลาลุน
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    สุสวดโม้
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปนัดดา    แสงคุ้มภัย
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิริยากร    ดีเอม
1. นายธนะศักดิ์    ขอบไชยแสง
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววราพร    มุงวงษา
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรเทวา    แสงพระเวช
1. นางสาวจิรสุดา    ทองทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................