งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเขมทัตต์    จันทร์เทาว์
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    คำจุมพล
5
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวุฒิพงษ์    ยางธิสาร
1. นายอภิชาติ    พิมพิสาร
7
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุรพล    ชีด้าม
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศิรวิทย์    ผันพลี
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรวุธ    งอยภูธร
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายถิระพงษ์    คำปิตะ
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเอกพันธ์    บาลวงค์ษา
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
6
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐวัฒน์    จิตอาคะ
1. นายสมเกียรติ    สมรฤทธิ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................