งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัชรินทร์    แก้วนา
2. นางสาวจุฑามาศ    จันทรังษี
3. นางสาวพรรณิกา    แก้วคำแจ้ง
1. นางจารุวรรณ    สุรินทร์
2. นางพนิดา    ราชกรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิระวรรณ    คามจังหาร
2. เด็กหญิงเจนนิชา    ฤาชัยสา
3. เด็กหญิงเนตรนภา    อิ่มบุญสุ
1. นางสาวฐิตินันท์    อนุวรรณ
2. นางศศิภัสสร    ศรีวิชา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................