งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูมินทร์    อินธิแสง
2. เด็กชายศุภณัฐ    ทีบัวบาน
3. เด็กหญิงพัชราภา    ภักดีพันธ์
1. นายชุมพล    อินธิแสน
2. นางสาวถนอม    ถิ่นตองโขบ
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุภาพร    กวยรักษา
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    สมศาสตร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์    ชีมุล
1. นายวัฒนชัย    พิมพ์เภา
2. นางสิริกมล    เสนาสุ
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอธิพัตย์    ศรีอ่อน
2. เด็กชายสุรสีห์    แก้วคำแสน
3. เด็กหญิงพิชานิกา    บือกุศล
1. นางพัชนี    ศรีอ่อน
4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชลธิชา    คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเมรี    แสนเขื่อน
3. เด็กหญิงวิชุดา    ยงคำสิทธิ์
1. นายวรวิทย์    ราชกรม
2. นายอนุวัฒน์    เนตรวงศ์
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพัตรา    มาลัย
2. เด็กหญิงศิริพร    ภิรมย์สด
3. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์    อุตสาตร์
1. นายสมัยชัย    อินทร์คำน้อย
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนิตยา    วัฒนะราช
2. เด็กหญิงพิรุณทิพย์    ใบหะสี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    อินธิรัตน์
1. นางสาวกุลธิดา    จุ้มอังวะ
2. นางสาวอภิรดี    พรหมพันธ์
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    อิ่มบุญสุ
2. เด็กหญิงสุภัตรา    อำจุฬา
3. เด็กชายอดิศร    ไชยหมื่น
1. นางสาวจิรสุดา    ทองทิพย์
2. นางสาวปัณฑิตา    ฤทธิแผลง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................