งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวถิรดา    แก้วมะ
2. นางสาวลลิตา    ชาชมราษฎร์
3. นางสาวยุพารัตน์    ผมหงษ์
1. นางปัญจพร    แสนภูวา
2. นางรัชดาพร    สดใส
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณรินทิพย์    อินหนอง
2. เด็กหญิงสายธาร    ทัศคร
3. เด็กหญิงอลิสา    นาคนทรง
1. นางสาวฐิตินันท์    อนุวรรณ
2. นางศศิภัสสร    ศรีวิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณา    สีชื่น
2. เด็กหญิงนิลาวัณย์    บุญต่าย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไมอักรี
1. นางสาวกุลธิดา    จุ้มอังวะ
2. นางสาวปัทมา    มงคลเคหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................