งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    วงค์เตซะ
2. เด็กชายอัสนี    เกษมสานต์
3. เด็กหญิงสุชาดา    วงค์เตชะ
4. เด็กหญิงอรัญญา    แทนสง่า
5. เด็กหญิงอิษยา    บุตรราช
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชัยอามาตย์
1. นางกัลยา    เพชรพรรณ
2. นางวิไล    ชมภูราษฎร์
3. นางเพ็ญศิริ    วงศ์นรา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    เหลือผล
2. เด็กหญิงธริตา    คำสงค์
3. เด็กหญิงสุรีพร    พรประเสิฐ
4. เด็กหญิงประภัสสร    พันทู
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศรีกาลัง
6. เด็กหญิงอาภัสรา สิมสินธุ์    สิมสินธุ์
1. นายประภาษณ์    นุ่มก่วน
2. นางรสรินทร์    นุ่มก่วน
3. นางสาวเอมิกา    ทองมณีสีใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอนันตชัย    เกตมอญ
2. เด็กหญิงชลิตา    คำโสมศรี
3. นางสาวสวรรยา    วิดีสา
4. เด็กหญิงอรอุมา    งอยภูธร
5. เด็กหญิงสุดาพร    ลาสแดง
6. เด็กหญิงฤทัยชนก    ดาโอภา
1. นางอรุณวรรณ    งอยผาลา
2. นางสาวอินทิมา    โยคิกานนท์
3. นายโชคอนันต์    งอยผาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................